Vghn-juventudeemmarcha

การสัมมนาเรื่อง UCB กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชน

December 13, 2016 admin 0

ประธานยูเนสโกเยาวชนได้ให้การสัมมนาในเรื่องของการการศึกษา ความรุนแรงและการขุดรากถอนโคนของคนหนุ่ม สาว โดยจะเน้นไปในเรื่องของการไม่ให้ใช้ความรุนแรงและความเท่าเทียมกันสำหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่เป็นนโยบายสาธารณะ โดยจะมีการวางแผนและการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งการการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอถึงภาครัฐต่างๆ รวมทั้งตำรวจ ทหาร และนักวิจัยอีกด้วย

Imagem -juventudeemmarcha

วันที่ 7 มีนาคม สำหรับเยาวชนและเด็กในการรวมตัว

December 13, 2016 admin 0

กระทรวงเยาวชนได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนการทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงการต่อต้านความรุนแรง โดยจะมีการสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงสัญลักษณ์ ป้ายโปสเตอร์ เสื้อ เพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพด้วยความเป็นธรรมและเพื่อต้องการให้ปล่อยตัวเยาวชนและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงต่างๆ ให้พ้นจากความไม่เป็นธรรม ซึ่งจะมีทั้งกระบวนการแห่ เด็ก เยาวชน นักเรียน รวมไปถึงนักศึกษาของรัฐและท้องถิ่น ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการเดินขบวน การแสดงดนตรีสด การเต้นรำเป็นต้น