ยูนิเซฟเผยถึงเด็กถูกคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศ ถึงสาเหตุและวิธีการป้องกัน

UNICEF Reveals Child Sexual Abuse

ได้มีรายงานชิ้นใหม่ขององค์การยูนิเซฟเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กขนาดว่าบางคนโดนตั้งแต่อายุเพียง 1 ปี แถมยังเกิดขึ้นในบริเวณกว้างทั้งบ้าน โรงเรียน ชุมชน ปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของเด็กซึ่งรายงานดังกล่าวมีชื่อว่า A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents (คนใกล้ตัว: ความรุนแรงในชีวิตของเด็กและวัยรุ่น) โดยรายงานนี้ได้ระบุว่า เด็กอายุ 2-4 ปี จำนวนมากถึง 3 ใน 4 หากเทียบเป็นจำนวนคนราว 300 ล้านคนทั้งโลกโดนพ่อแม่ทำร้ายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเด็กอายุ 1 ปี เกือบ 1 ใน 4 โดนทำโทษด้วยการจับเขย่า เกือบ 1 ใน 10 โดนตบตีที่ใบหน้า ศีรษะ หู รายงานชิ้นนี้ยังระบุด้วยว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1 ใน 4 หรือประมาณ 176 ล้านคนทั่วโลกได้พักอาศัยอยู่กับแม่ผู้ถูกเป็นเหยื่อแห่งความรุนแรงจากคู่ครอง

รายงานจากยูนิเซฟถึงเด็กผู้ถูกคุกคามด้านการล่วงละเมิดทางเพศทั้งสาเหตุและวิธีป้องกัน

ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศทั้งเด็กชายและหญิงยังคงเป็นปัญหาใหญ่จากรายงานพบว่า เด็กหญิงอายุ 15-19 ปี กว่า 15 ล้านคน โดนบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ไม่ก็ถูกกระทำทางเพศทางใดทางหนึ่ง ส่วนใหญ่ถูกกระทำจากคนรู้จัก แต่มีเพียง 1% ของเด็กเหล่านี้ที่เลือกขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ในประเทศไทยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขมีการรวบรวมจากศูนย์พึงได้ในโรงพยาบาล 523 แห่ง ทั่งประเทศเมื่อปี 2558 มีเด็ก 11,000 คน หากเทียบเป็นวันก็ตกวันละ 30 คน เข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการจากความรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นเด็กสาว จำนวน 9 ใน 10 ถูกกระทำจากบุคคลที่ตนเองรู้จัก ยูนิเซฟเองจึงพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละประเทศรีบดำเนินการด่วนที่สุดเพื่อต้องการยุติความรุนแรงอันเกิดขึ้นกับเด็ก มีการสนับสนุนแนวปฏิบัติ INSPIRE ได้รับความเห็นชอบจากองค์การอนามัยโลก องค์การยูนิเซฟ และพันธมิตรเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก เกิดข้อเสนอแนะดังนี้

  1. สร้างแผนงานระดับชาติในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ที่ประสานเชื่อมโยงทางการศึกษา สวัสดิการด้านสังคม สุขภาพ ความยุติธรรม ชุมชนและตัวของเด็ก
  2. เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใหญ่ จัดการปัจจัยต่างๆ อันทำให้เกิดความรุนแรง เช่น ค่านิยมชอบใช้ความรุนแรง บริการมีการรองรับไม่เพียงพอ
  3. ผลักดันการลดพฤติกรรมรุนแรง ความเหลื่อมล้ำในสังคม จำกัดการเข้าถึงอาวุธ
  4. สร้างระบบการให้บริการทางสังคม ฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้คำปรึกษา บำบัดเด็กที่ถูกกระทำจากความรุนแรง
  5. ให้ความรู้กับเด็ก ผู้ปกครอง ครู สมาชิกคนอื่นๆ เพื่อให้ตระหนักในความรุนแรงทุกรูปแบบ
  6. รวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างเป็นระบบ