Materials

ฉันคิดว่าฉันได้ร่วมทำงานและกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสุขที่ปนไปด้วยความหวัง พวกเราได้ใกล้ชิดกันได้รู้จักกันและได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เราได้ใช้วัสดุในการสร้างความหวังของเรา เราได้ใช้สีน้ำหรือสีน้ำมัน ใช้สีสเปรย์ ใช้เสื้อ และธง รวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เรามีความสุขกับความหวังของพวกเรา